Millet Dosa mavu / சிறுதானிய தோசை, பணியாரம் மாவு

Millet Dosa mavu / Paniyaram  சிறுதானிய தோசை மாவு 

ready to make idli dosa, Paniyaram 

சிறு தானிய தோசை, பணியாரம் மாவு உடனே கரைத்து மிதமாக புளிக்கவைத்து உபயோகிக்கலாம்.

}